GDPR en Privacyverklaring

DRIFT bv

datum van laatste wijziging 07/10/2022

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op DRIFT bv met ondernemingsnummer BE0819.914.967 en maatschappelijke zetel op het adres Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde, hierna DRIFT genoemd.

Hebt u vragen of wil u in contact komen met DRIFT kan dat op het adres van de maatschappelijke zetel zoals hierboven vermeld of via e-mail naar drift@driftanimation.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is DRIFT bv.

Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

Informatie die we nodig hebben om persoonlijk met u contact op te nemen. Bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, btw-nummer, werkadres, e-mailadres en (werk) telefoonnummer.

Informatie die u deelt met ons over uw ervaring met onze diensten. Zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback.

Inhoud die door u is aangemaakt zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen, en die u vervolgens deelt met ons (en mogelijk  anderen).

Doel van het verzamelen van bovenstaande gegevens

Klantenbeheer, opmaken offertes, facturatie, creatie van onze producten, het versturen van marketingcommunicatie en gepersonaliseerde informatie over onze werking en producten.

Hoe persoonsgegevens worden verkregen

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt. Dat kan onder andere persoonlijk, telefonisch, via e-mail, het contactformulier op deze website,…. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden of via cookies op onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna samen de “Wetgeving inzake Verwerking”) eens deze in werking is getreden.

In deze verklaring zullen de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerker”, verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkene” en “verwerking” dezelfde betekenis hebben als in de Wetgeving inzake Verwerking.

Wij treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de bovenvermelde doelstellingen.

Delen van persoonsgegevens

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

  • het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (Google Drive, Hubspot)
  • het uitsturen van e-nieuwsbrieven (Mailchimp)
  • onderaannemers die in rechtstreeks contact met de klant moeten treden (bv de audio studio)

DRIFT garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en  organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden en om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa op het gebied van boekhouding, betalingstermijnen,…).

Beveiliging van de gegevens

We hebben de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, met inbegrip van de huidige standaard inzake technologie en beveiliging om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of illegale vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, niet-toegestane toegang, bekendmaking, doorgifte, misbruik en tegen enige andere niet-toegestane vorm van verwerking, zoals vereist onder de Wetgeving inzake Verwerking. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Bescherming en maatregelen

We nemen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De betrokkene erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk zou zijn onder de toepasselijke wetgeving, stemt de betrokkene ermee in dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse of  onrechtstreekse schade die de bezoeker zou leiden door een illegaal of foutief gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben.

Bescherming van privacy van minderjarigen

We zijn ons bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de online wereld. De website is niet ontworpen voor of gericht aan minderjarigen. We verkopen geen producten gericht aan minderjarigen. Als de bezoeker minderjarig is, mag de website uitsluitend worden bezocht onder toezicht van een ouder of voogd. Vragen inzake de privacy bij het bezoeken van de website kunnen gericht worden aan DRIFT bv, Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde.

Uw rechten

Recht op inzage, kopie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Je kan je gemakkelijk zelf uitschrijven voor de e-nieuwsbrief (Mailchimp) en/of via een mailtje naar bovenvermeld e-mailadres met de vraag om de persoonsgegevens te wissen. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Recht van verzet

De betrokkene heeft het recht om, zonder opgave van redenen, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kan, zonder enige kost, een bericht worden gericht aan: drift@driftanimation.be of DRIFT bv,  Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde.

De betrokkene kan op elk ogenblik verzoeken om niet langer dergelijke  informatie te ontvangen.

Recht op klacht

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 1000 Brussel Commission@privacycommission.be)

Vragen

Vragen inzake de privacy kunnen gericht worden aan DRIFT via het e-mail- en postadres vermeld bovenaan deze verklaring.

Update van deze privacyverklaring

Als we privacy praktijken zouden wijzigen, zal een aangepaste versie van deze privacyverklaring deze wijziging weerspiegelen en zal de bezoeker in kennis worden gebracht van deze wijzigingen door de “datum van laatste wijziging” bovenaan deze privacyverklaring te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de bezoeker onder de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.